Pravidlá Súťaže "O2 Športová akadémia Mateja Tótha"

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom „O2 Športová akadémia Mateja Tótha" (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 47 259 116, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 160894/B (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

Cieľom Súťaže je podpora športového a spoločenského rozvoja detí a mládeže.

2. Trvanie Súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 05. 10. 2022 do 30. 11. 2022.

3. Účastníci Súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie základná škola:

 • so sídlom na území Slovenskej republiky;
 • ktorá je v čase trvania Súťaže zaevidovaná v Zozname škôl a školských zariadení CVTI v kategórii Základná škola alebo sa riadne zaregistruje na súťažnej stránke a Usporiadateľ Súťaže jej dodatočne povolí účasť v Súťaži;
 • ktorá odsúhlasí splnenie nasledovných kritérií:
  • škola má vhodné športové priestory za účelom tréningov počas školského roka na pevne dohodnutý čas tréningu v rozsahu 60 minút – dvakrát týždenne pre žiakov 1. stupňa základnej školy; (v prípade 1. kategórie škôl s počtom žiakov do 100 je možné tréningy uskutočniť aj v alternatívnom priestore po konzultácii so zástupcom Športovej akadémie Mateja Tótha, o.z. so sídlom na Trnavská 3273/37, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, registračné číslo VVS/1-900/90-37201 (ďalej ako „akadémia“ alebo „Športová akadémia Mateja Tótha“);
  • škola poskytne športové alebo iné alternatívne priestory za účelom realizácie tréningu bezodplatne;
  • škola má šatne, resp. vhodné priestory na prezliekanie členov akadémie a jej trénera;
  • škola disponuje priestorom na bezpečné uloženie športových pomôcok poskytnutých akadémiou;
  • škola uvoľní žiakov, ktorí budú členmi akadémie, z vyučovania za účelom zúčastnenia sa športových pretekov;
 • ktorá splní všetky podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel.

(ďalej aj ako „Účastník“ alebo „základná škola“ alebo len „škola“)

4. Podmienky Súťaže:

Do hlasovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v dobe trvania Súťaže vyplní registračný formulár pre riaditeľov, resp. zástupcov škôl na webovej stránke www.akademia.o2.sk, ktorý mu bude sprístupnený prostredníctvom unikátneho linku zaslaného automaticky e-mailom, a bude telefonicky / e-mailom overený Usporiadateľom Súťaže, resp. ním poverenou osobou. Školy, ktoré boli do súťaže zapojené v predchádzajúcom ročníku, s výnimkou víťazných, sú do súťaže zaradené automaticky. Odhlásiť sa môžu prostredníctvom odkazu v e-maile, ktorý bude na tieto školy zaslaný po spustení prihlasovania. Každý súťažiaci sa môže do Súťaže zapojiť len raz.

Riaditeľ školy by mal pri záväznom prihlásení školy do Súťaže zvážiť schopnosť detí absolvovať obsah tréningov O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, s ohľadom na fyzické a psychické schopnosti detí.

Účastníci Súťaže pre základné školy budú rozdelení do kategórií podľa krajov a taktiež podľa počtu žiakov. Smerodajné pre zaradenie škôl do jednotlivých kategórií sú údaje uvedené v Zozname škôl a školských zariadení CVTI za školský rok 2021/2022.

Kategórie základných škôl podľa počtu žiakov sú nasledovné:

 • 0-100 žiakov
 • 101-270 žiakov
 • 271 a viac žiakov

Súťaže základných škôl sa nemôžu zúčastniť základné školy, ktoré sa v roku 2021 stali víťazmi súťaže o O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha. Tieto školy budú zo Súťaže vylúčené v rámci telefonického overovania.

5. Hlasovanie:

Hlasovanie v Súťaži bude prebiehať na webovej stránke www.akademia.o2.sk v dňoch od 20. 10. 2022 do 30. 11. 2022. Prostredníctvom uvedenej webovej stránky môže široká verejnosť hlasovať za víťazov Súťaže o jednotlivé výhry v jednotlivých krajov, resp. v jednotlivých kategóriách podľa počtu žiakov. V rámci hlasovania je možné získať za prečítanie vybraných článkov na www.soda.o2.sk bonusové hlasy navyše.

Z hlasovania vzíde celkovo 24 víťazných základných škôl, ktoré získajú výhru „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“, ktorá je bližšie upresnená v bode 7 týchto Pravidiel (ďalej ako „výhra“). V každom kraji získajú výhru 3 základné školy, ktoré sa stanú víťazom hlasovania svojej kategórie podľa počtu žiakov.

Výhercovia, budú po ukončení hlasovania kontaktovaní zamestnancom akadémie alebo ním povereným zástupcom e-mailom do 05. 12. 2022 a súčasne aj telefonicky do 07. 12. 2022.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

6. Žrebovanie:

Po ukončení hlasovania a stanovenia víťazov Súťaží o jednotlivé výhry v jednotlivých krajoch a kategóriách nasleduje žrebovanie. Do žrebovania budú zaradení tí Účastníci Súťaže, ktorí v rámci týchto kritérií splnili všetky podmienky účasti v Súťaži a vo svojej kategórii vo svojom kraji sa v hlasovaní umiestnili do 10. miesta. Zo žrebovania budú vylúčení víťazi hlasovania v jednotlivých krajoch a kategóriách a taktiež Účastníci, ktorí sa v Súťaži umiestnili na 11. a horšom mieste. V každom kraji bude spomedzi všetkých škôl vo všetkých kategóriách a po splnení kritérií žrebovania vyžrebovaný 1 víťaz, ktorý získa športové pomôcky a vyškolenie školou určeného pedagóga metodikou ŠAMT. Zo žrebovania vzíde celkovo 8 víťazných základných škôl.

Žrebovanie Súťaže bude prebiehať pod dohľadom 2 zamestnancov marketingového oddelenia Usporiadateľa v sídle spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava dňa 01. 12. 2022.

Výhercovia budú informovaní o výhre prostredníctvom e-mailovej správy do 05. 12. 2022 a súčasne aj telefonicky do 07. 12. 2022.

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

7. Výhry:

Výhry

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovné výhry:

 • 24 x „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“

Výhra sa vzťahuje len pre 1. stupeň základnej školy, t.j. pre 1. – 4. ročníky základných škôl. Umiestnenie školy na jednej z víťazných pozícií v hlasovaní zaväzuje spoločnosť O2 a jej poverených osôb na začatie rokovaní s predstaviteľmi víťaznej školy o realizácii aktivity „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“. Spoločnosť O2 si vyhradzuje právo nerealizovať na príslušnej škole aktivitu „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“ v prípade, pokiaľ nebudú zo strany školy poskytnuté podmienky potrebné pre realizáciu výherných aktivít.

V prípade, ak nastane situácia popísaná vyššie – t.j. ak nebude možné realizovať aktivitu na víťaznej škole, bude aktivita realizovaná na náhradnej základnej škole. Náhradná škola sa určí podľa počtu hlasov – umiestnení v hlasovaní. Určujúcim kritériom je ďalší najvyšší počet hlasov základnej školy, ktorá sa umiestnila na nevýhernej pozícii za víťaznou základnou školou, na ktorej sa aktivita nerealizovala.

V prípade nadobudnutia výhry základnou školou musí vedenie danej školy zobrať do úvahy záujem všetkých žiakov jej 1. stupňa o ich účasť na realizácii výhry, resp. projektu „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“ a následne zabezpečiť objektivitu výberu žiakov do tréningovej skupiny tak, aby z prihlásených detí škola sama alebo po konzultácii s tímom O2 Športovej akadémie Mateja Tótha vybrala deti podľa najlepšieho vedomia a svedomia za účelom úspešnej realizácie projektu.

Základná škola berie na vedomie, že ak vyberie pre účasť na výhre, resp. na projekte žiakov 4. ročníka, tak týmto žiakom umožní navštevovať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha aj počas nasledovného školského roka 2023/2024 bez ohľadu na to, že títo žiaci budú v danom školskom roku navštevovať už piaty ročník (je dôležité, aby žiaci boli účastníci projektu počas celého jedného školského roka).

Základná škola sa zaväzuje, že:

a) v prípade získania výhry nebude nasledujúce 2 roky spolupracovať na reklamných či propagačných aktivitách s iným telekomunikačným operátorom. Pre odstránenie pochybností sa uvádza, že týmto nie je dotknuté právo základnej školy uzatvoriť zmluvu o poskytovaní verených služieb s ktorýmkoľvek poskytovateľom verejných služieb.

b) od momentu jej zapojenia sa do Súťaže bude aktívne propagovať a podporovať Súťaž počas jej priebehu umiestnením dodaných plagátov, rozdávaním letákov a pod.

c) v prípade získania výhry umiestni brandované formáty a propagačné materiály O2 Športovej akadémie Mateja Tótha v priestoroch školy na adekvátnom viditeľnom mieste.

d) keďže súčasťou projektu je aj vytvorenie fotografických a audiovizuálnych diel, za účelom propagácie projektu základná škola berie na vedomie, že zodpovedá sama za získanie potrebných súhlasov na použitie fotiek, videí z prebiehajúcich hodín na účely propagácie súťaže a projektu.

 • 8x Balík športových pomôcok a vyškolenie školou určeného pedagóga metodikou ŠAMT

Každá z vyžrebovaných 8 škôl získa balík športových pomôcok a vyškolenie školou určeného pedagóga metodikou ŠAMT. Vďaka tomu môže škola implementovať inovatívne prvky metodiky ŠAMT aj do vyučovacieho procesu ostatných žiakov školy.

V prípade, ak škola neprejaví záujem o výhru alebo nebude možné túto výhru odovzdať víťaznej škole, bude následne realizovaná na náhradnej základnej škole. Náhradná škola sa určí opätovným žrebovaním spomedzi škôl v danom kraji spĺňajúcich kritériá žrebovania.

Účastník, respektíve vedenie školy je povinné umožniť vybranému pedagógovi zúčastniť sa školenia ŠAMT.

8. Oznámenie výhry:

Výhercovia budú kontaktovaní a oboznámení o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom e-mailovej správy do 05. 12. 2022 a telefonicky do 07. 12. 2022.

V prípade, že sa nepodarí s výhercom, resp. nadobúdateľom daru skontaktovať do 20 dní od vyhlásenia výsledkov hlasovania a od uskutočnenia žrebovania, bude v prípade hlasovania vybraný Účastník s druhým najvyšším počtom hlasov v danom kraji a danej kategórii podľa počtu žiakov. V prípade žrebovania bude vyžrebovaný nový výherca.

Výhry, a teda projekty pre základné školy, budú pre výherné školy zrealizované v termíne dohodnutom medzi Usporiadateľom a výhercami, najneskôr do 31. 01. 2024.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny.

Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava v prípade hlasovania Účastník s druhým najvyšším počtom hlasov v danom kraji a danej kategórii podľa počtu žiakov. V prípade žrebovania novovyžrebovaný náhradník.

9. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.).

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke www.akademia.o2.sk. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

V Bratislave, 04. 10. 2022

O2 Slovakia, s.r.o.