Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava za účelom evidencie kontaktnej osoby. Tento súhlas je udelený na dobu neurčitú a možno ho kedykoľvek odvolať. Vyhlasujem, že sú mi známe moje práva pri spracúvaní osobných údajov, najmä:

  • poskytnutie tu uvedených osobných údajov je dobrovoľné,
  • svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti, telefonátom na zákaznícku linku alebo osobne na ktorejkoľvek O2 Predajni,
  • právo na prístup k osobným údajom,
  • právo na opravu a vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Podrobné podmienky a rozsah spracovania Osobných údajov sú uvedené v článku 10 Všeobecných podmienok poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. vydané v súlade so zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a podmienky vydávania a používania elektronických peňazí.