Pravidlá hlasovania v Súťaži
"O2 Športová akadémia Mateja Tótha"

1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže s názvom „O2 Športová akadémia Mateja Tótha" (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 47 259 116, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 160894/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

Cieľom projektu je zrealizovať v období rokov 2023/2024 celkom 24 O2 Športových akadémií Mateja Tótha na základných školách po celom Slovensku. O tom, kde konkrétne bude realizovaný projekt „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“, rozhodne svojími hlasmi široká verejnosť. Z výsledku hlasovania širokej verejnosti vzíde 24 víťazných základných škôl, ktoré získajú zadarmo projekt „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“ pre 1. – 4. ročníky základných škôl.

Technický servis v súvislosti s predmetným hlasovaním usporiadaným spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. zabezpečuje spoločnosť TRIAD s.r.o., so sídlom Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, IČO: 48065633, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka. č. 102727/B (ďalej len „spoločnosť TRIAD“).

2. Termín konania hlasovania:

Hlasovanie prebieha od 20. 10. 2022 do 30. 11. 2022 vrátane (ďalej len „čas konania hlasovania“), a to prostredníctvom webovej stránky www.akademia.o2.sk (ďalej len „webová stránka“).

3. Podmienky účasti na hlasovaní:

Hlasovania sa môže zúčastniť iba fyzická osoba staršia ako 16 rokov (osoby mladšie ako 16 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu), ktorá je držiteľom telefónneho čísla mobilného operátora na Slovensku alebo v Českej republike a ktorá sa platne zaregistruje spôsobom uvedeným nižšie v týchto pravidlách hlasovania a udelí spoločnosti O2 súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „hlasujúci“).

4. Hlasovanie:

Široká verejnosť môže hlasovať prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky.

Každý hlasujúci môže v čase konania hlasovania odovzdať max. 1 hlas v jeden kalendárny deň a to spôsobom uvedeným v bode 4.1 týchto pravidiel hlasovania. Všetky ďalšie prípadné pokusy o hlasovanie počas kalendárneho dňa, v ktorom už hlasujúci odovzdal maximálny počet hlasov podľa predchádzajúcej vety, nebudú do hlasovania zaradené a sú neplatné.

Výnimkou sú zamestnanci O2, ktorí hlasujú prostredníctvom telefónneho čísla zaregistrovaného ako zamestnanecké číslo O2. Hlas zamestnancov O2 je platný ako 2 hlasy. Zamestnanci O2 môžu v jeden kalendárny deň hlasovať taktiež iba raz.

Hlasujúci odovzdáva svoj hlas prostredníctvom webovej stránky konkrétnej základnej škole.

4.1 Podmienky hlasovania

4.1.1 Overenie a registrácia

Hlasovať môže len overený hlasujúci, a to prostredníctvom webovej stránky. Overenie hlasujúceho uskutoční hlasujúci v zmysle pokynov na webovej stránke uvedením svojho telefónneho čísla a vpísaním bezpečnostného kódu, ktorý mu je následne zaslaný prostredníctvom SMS, do príslušného poľa na webovej stránke.

Pri hlasovaní je potrebné zaškrtnúť políčko so súhlasom s pravidlami hlasovania a so súhlasom so spracovaním osobných údajov (prihlásenie do hlasovania prostredníctvom odoslania overovacieho formulára označované ako „overenie“).

Hlasujúci má možnosť registrácie na webovej stránke vyplnením a odoslaním registračného formulára. Registrácia znamená, že užívateľ si vytvorí konto prostredníctvom zadania telefónneho čísla, vytvorenia hesla a overenia telefónneho čísla cez SMS správu. V prípade registrovaného hlasujúceho tak nie je potrebné overenie telefónneho čísla pri každom hlasovaní; stačí sa prihlásiť telefónnym číslom a heslom.

V prípade overenia telefónneho čísla a registrácie je potrebné v zmysle pokynov na webovej stránke zadať do vyznačeného poľa telefónne číslo mobilného operátora s pôsobnosťou kdekoľvek na svete. Na hlasujúcim zadané telefónne číslo bude zaslaný jednorazový overovací kód, prostredníctvom ktorého sa uskutoční overenie telefónneho čísla. Až overením telefónneho čísla je platné hlasovanie bez registrácie, ako aj registrácia.

V prípade registrácie je taktiež potrebné zaškrtnúť políčko so súhlasom s pravidlami hlasovania a so súhlasom so spracovaním osobných údajov (odoslaním registračného formulára ďalej označované ako „registrácia“).

Registrácia hlasujúceho sa vykoná len jeden (1) raz.

4.1.2 Hlasovanie

Hlasovať môže hlasujúci prostredníctvom webovej stránky a počas jedného kalendárneho dňa za jednu základnú školu. Hlasujúci môže odovzdať maximálne jeden, resp. dva hlasy (v závislosti od toho, či je overené telefónne číslo registrované ako zamestnanecké telefónne číslo spoločnosti O2) pre jednu základnú školu denne, a to nasledovným spôsobom:

Hlas odovzdá hlasujúci tak, že podľa inštrukcií uvedených na webovej stránke si vyberie jednu školu z hlasovacej mapy, ktorej chce svoj hlas odovzdať, klikne na políčko „Hlasovať“. V prípade, ak hlasujúci nie je registrovaný, vykoná jednorazové overenie telefónneho čísla spôsobom, ako je uvedený v bode 4.1.1, alebo vykoná registráciu telefónneho čísla spôsobom, ako je uvedený v bode 4.1.1, pričom po vykonaní overenia, resp. registrácie môže hlasujúci odovzdať hlas základnej škole, ktorú si zvolil.

V prípade, ak už hlasujúci zaregistrovaný je, sa po kliknutí na políčko „Hlasovať“ prihlási, a to prostredníctvom telefónneho čísla a hesla, ktoré použil pri registrácii. Hlasovanie, pri ktorom sa registrovaný hlasujúci neprihlási telefónnym číslom a heslom, je neplatné.

Hlasujúci majú možnosť si na webovej stránke www.akademia.o2.sk nastaviť pravidelné pripomienky na svoju e-mailovú adresu.

Pokusy hlasujúceho o hlasovanie spôsobom nezodpovedajúcim spôsobu hlasovania definovaného vyššie, ako aj prípadné ďalšie pokusy jedného hlasujúceho hlasovať v jeden kalendárny deň nad maximálne stanovený počet hlasov počas kalendárneho dňa (t. j. max. 1x), a to aj spôsobom definovaným vyššie, nebudú do hlasovania zaradené a sú neplatné.

Neplatné sú takisto registračné formuláre vyplnené v rozpore s inštrukciami na webovej stránke a registračné formuláre doručené usporiadateľovi v období, keď sa hlasovanie nekoná.

To isté telefónne číslo nie je možné použiť pri viac ako jednej registrácii. SMS s jednorazovým registračným kódom je bezplatná.

4.1.3 Extra body

Hlasujúci majú možnosť každý deň pridať váhu svojmu hlasovaniu o jeden hlas a to tak, že sa zúčastnia aktivity o extra body.

Aktivita spočíva v návšteve článkového portálu www.soda.o2.sk a v kliknutí na špeciálne odkazy, nachádzajúce sa v detailnom zobrazení niektorých z článkov.

Ak sa hlasujúci zapojí pred samotným hlasovaním do aktivity o extra body, priráta sa jeho hlas z aktivity automaticky k škole, za ktorú najbližšie zahlasuje. V prípade, ak hlasujúci neuskutoční od získania hlasu v zmysle tohto odseku v období konania hlasovania žiadne ďalšie hlasovanie, nebude jeho hlas prirátaný žiadnej škole.

4.2 Spôsob sčítavania hlasov

Po skončení obdobia, v ktorom sa koná hlasovanie, budú všetky hlasy spočítané, pričom konečný súčet hlasov bude podkladom na stanovenie víťazných škôl.

4.3 Spôsob stanovenia víťazných škôl na základe hlasovania

Základné školy sú rozdelené podľa krajov a do 3 kategórií podľa počtu žiakov. V každom kraji sa stáva víťazom jedna základná škola v každej z kategórií podľa počtu žiakov.

Víťazné základné školy budú určené na základe najvyššieho počtu získaných hlasov v danej kategórii. V prípade rovnakého počtu hlasov rozhoduje o poradí skorší čas zaslaného posledného hlasu v prospech víťaznej školy.

4.4 Zverejnenie výsledkov hlasovania

Výsledky hlasovania budú zverejňované na webovej stránke projektu www.akademia.o2.sk nasledovne:

Priebežné výsledky budú dostupné nepretržite, a to podľa aktuálneho stavu hlasovania až do 30. 11. 2022.

Celkové výsledky hlasovania budú zverejnené najneskôr do 07. 12. 2022 na oficiálnej stránke Súťaže www.akademia.o2.sk.

4.5 Rozdelenie základných škôl do jednotlivých kategórií

Účastníci Súťaže pre základné školy budú rozdelení do kategórií podľa krajov a taktiež podľa počtu žiakov. Smerodajné pre zaradenie škôl do jednotlivých kategórií sú údaje uvedené v Zozname škôl a školských zariadení CVTI za školský rok 2021/2022. Kategórie základných škôl podľa počtu žiakov sú nasledovné:

  • 0-100 žiakov
  • 101-270 žiakov
  • 271 a viac žiakov

Súťaže základných škôl sa nemôžu zúčastniť základné školy, ktoré sa v roku 2021 stali víťazmi súťaže o O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha. Tieto školy budú zo Súťaže vylúčené v rámci telefonického overovania.

V každom kraji získajú výhru 3 základné školy, ktoré sa stanú víťazom hlasovania svojej kategórie podľa počtu žiakov.

4.6 Realizácia aktivity „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“

Umiestnenie školy na jednej z víťazných pozícií v hlasovaní alebo jej vyžrebovanie zaväzuje spoločnosť O2 na začatie rokovaní s predstaviteľmi víťaznej školy o realizácii aktivity „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“ v prípade víťaznej pozície v hlasovaní.

Spoločnosť O2 si vyhradzuje právo nerealizovať na príslušnej škole aktivitu „O2 Športová akadémia Mateja Tótha“ v prípade, pokiaľ nebudú zo strany školy poskytnuté podmienky potrebné pre realizáciu výherných aktivít.

V prípade, ak nastane situácia popísaná vyššie – nebude možné realizovať aktivitu na víťaznej škole, bude aktivita realizovaná na náhradnej základnej škole. Náhradná škola sa určí podľa počtu hlasov – umiestnení v hlasovaní. Určujúcim kritériom je ďalší najvyšší počet hlasov základnej školy, ktorá sa umiestnila na nevýhernej pozícii za víťaznou základnou školou, na ktorej sa aktivita nerealizovala.

5. Vylúčenie z účasti na hlasovaní

V prípade porušenia týchto pravidiel hlasovania si spoločnosť O2 vyhradzuje právo vylúčiť daných hlasujúcich z účasti na hlasovaní, a to aj bez varovania.

Vylúčení budú najmä tí hlasujúci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky hlasovania alebo tieto podmienky porušia. Spoločnosť O2 je ďalej oprávnená rozhodnúť o vylúčení všetkých hlasujúcich, ktorí:

a) hlasovali pomocou automatizovanej služby (podľa rozboru IP adresy, bloku IP adries, dátumu a času a identifikácie prehliadača), počas krátkeho časového intervalu z jednej IP adresy alebo zhodného bloku IP adries, alebo počas pravidelných časových intervalov, ktoré sa blížia k nastaveným limitom;

b) poslali hlas z neidentifikovateľných IP adries alebo prostredníctvom IP adries anonymizačných služieb;

c) využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone atď.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie;

d) sa zúčastnia hlasovania alebo Súťaže o výhry pre hlasujúcich v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia);

e) sa na hlasovaní alebo na Súťaži o výhry pre hlasujúcich zúčastnia pomocou výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým profesionálnej výhernej služby.

Rozhodnutie spoločnosti O2 je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.

6. Vylúčenie zodpovednosti za škody

Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na hlasovaní alebo z nedostupnosti internetového serveru s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho spoločnosť O2 a spoločnosť TRIAD nezodpovedajú za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

7. Všeobecné podmienky

Účasťou na hlasovaní vyjadruje hlasujúci svoj súhlas s podmienkami hlasovania a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Platným zapojením sa do Súťaže o výhry pre hlasujúcich vyjadruje hlasujúci súhlas s pravidlami Súťaže o výhry pre hlasujúcich a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Do hlasovania budú zaradené iba platné hlasy odovzdané prostredníctvom platnej registrácie v zmysle bodu 4.1 týchto pravidiel hlasovania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov uvedených v overovacom alebo registračnom formulári.

Registráciou do hlasovania hlasujúci udeľuje spoločnosti O2 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu tohto hlasovania spoločnosti O2 na realizáciu a vyhodnotenie hlasovania. Hlasujúci zároveň berie na vedomie, že technickú podporu pri spracovaní osobných údajov zabezpečuje spoločnosť TRIAD. Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je dobrovoľné a hlasujúci môže tento súhlas kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa odvolať.

Usporiadateľ je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá hlasovania. Pravidlá hlasovania môžu byť v skrátenej verzii komunikované v propagačných materiáloch v súvislosti s hlasovaním, tieto úplné pravidlá sú však považované v rámci hlasovania za jediné, úplné a konečné.

Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh hlasovania sa zasielajú písomne e-mailom na info@o2.sk, a to najneskôr do 14 dní po vzniku dôvodu na sťažnosť. Na sťažnosti zaslané po termíne a oznámené prostredníctvom telefónu sa neprihliada.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel hlasovania neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel hlasovania ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Pravidlá hlasovania sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá hlasovania sú k dispozícii na webovej stránke www.akademia.o2.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle spoločnosti O2.

8. Ochrana osobných údajov

V zmysle zákona Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Hlasujúci súhlasia so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených v rámci hlasovania pre účely Súťaže O2 Športová akadémia Mateja Tótha organizovanej spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o..
Hlasujúci zároveň vyhlasujú, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely hlasovania v projekte O2 Športová akadémia Mateja Tótha.

V Bratislave, 04. 10. 2022

O2 Slovakia, s.r.o.